Kokoomuksen ryhmäpuhe / välikysymyskeskustelu (edustaja Kanerva) 16.2.2021

Arvoisa puhemies,

Perusteellisen pohdinnan tuloksena Suomi päätti hakea Euroopan Unionin jäsenyyttä. Ratkaisua on kuvattu toisen maailmansodan jälkeen merkittävimmäksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi, mutta myös talouspoliittiseksi päätökseksi. Päätöstä ei ole syytä kyseenalaistaa, muuttihan se merkittävästi Suomen poliittisia ja taloudellisia tunnusmerkkejä ja ankkuroi maamme entistä tiiviimmin osaksi läntistä yhteisöä.

EU on joutunut kulkemaan kriisistä toiseen, viimeisimpänä Covid 19-pandemia seurauksenaan yhteiskunnallinen poikkeustila voimakkaine rajoituksineen. Pandemian jälkivaikutukset tulevat kestämään pitkään ja vaikuttamaan eri tavoin EU:n jäsenmaihin. EU on taloutensa osalta rakentunut hyvien päivien toimijaksi, mutta myrskyn noustessa ongelmat ovat kaatuneet päälle. Olennaista on kuitenkin se, että pienetkin kansallisvaltiot ovat hyötyneet keskinäisestä yhteistyöstä. Ellemme tähän kykenisi, jähmettyisimme Kiinan, Yhdysvaltain ja muiden perässä hiihtäjiksi. Tämän vuoksi myös EU:n yhtenäisyydellä ja toimintakyvyllä on oma merkityksensä.

Kokoomus rakentaa sopua, muttei hinnalla millä hyvänsä. Heinäkuussa neuvoteltu elpymispaketti ei auta koronan runtelemia EU-maita parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi suhtaudumme varauksellisesti pakettiin sekä päätökseen EU:n omista varoista.

Arvoisa puhemies,

Elpymispaketin elvyttävä vaikutus on sitä tuntuvampi mitä rohkeammin varoja suunnattaan osaamistason kehittämiseen sekä muihin talouskasvua edistäviin hankkeisiin. Hallituksen suunnitelmat näyttävät tältä osin valitettavasti olevan vanhan kertausta. Tämä on ongelmallista järjestelyssä, jossa oma takaisinmaksuosuutemme 30 vuodelle tarkoittaa useiden satojen miljoonien vuotuista maksuosuutta. Siksi meidän saantomme tulisi kohdentaa elvyttämään osaamistamme, elinkeinoelämäämme, työllisyyttä ja kansantalouttamme.

Elpymispaketissa on kyse mittasuhteiltaan valtavasta järjestelystä. Järjestelystä, jossa piru vaanii yksityiskohdissa. Me emme halua ottaa valtavaa velkaa ilman takeita siitä, että talouden moraalikato voidaan estää. Neuvotteluissa on epäonnistuttu, jos seuraus on se, että me otamme velkaa maksaaksemme eteläisen Euroopan holtitonta taloudenpitoa. Elpymispaketin myötä Suomen kokonaisvastuut kasvavat ja riski veronmaksajien taakan lisäyksestä on selvä samalla kun kilpailukykymme on vaarassa heikentyä. Talouden perusasiat ovat samat niin Euroopassa kuin Suomessakin. Eurooppa – yhtä vähän kuin Suomikaan – ei nouse verotusta lisäämällä. Eikö terve vastuullisuus olisi edellyttänyt, että leväperäisesti asiansa hoitaneilta olisi edellytetty talouskasvua edesauttavia rakenteellisia uudistuksia ja jokaisen jäsenmaan selkeää omaa velkavastuuta? Mutta ei!

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä elpymisratkaisun on oltava kertaluonteinen.  Hallitus on ollut oudon haluton sitoutumaan painokkaasti järjestelyn ainutkertaisuuteen. Yksinkertaisesti huonosti neuvoteltu.

Arvoisa puhemies,

Peruslähtökohtana olisi pitänyt olla siis tiukka ehdollisuus, selvät pelisäännöt, vastuu omista veloista ja velkajärjestelymekanismista.

Perustuslakivaliokuntammekin on edellyttänyt Suomen vastuiden tarkkarajaisuutta. Tulonsiirtounioni rapauttaa uskoamme Euroopan ideaan. Olemme vaarallisella tiellä, jossa epäedullisen neuvottelutuloksen myötä EU-jäsenyytemme hyvät ja kiistattomat hyödyt asetetaan kyseenalaiseksi. EU-jäsenyyteen ei voi suhtautua kirjanpitoharjoituksena.

Nyt ollaan kaukana hyvästä ratkaisusta. EU:n mallioppilas ei neuvotteluissa onnistunut parhaansa mukaan. Kokoomus pitää kiinni arvo-, turvallisuus ja talousyhteisöstämme mutta arvioimme neuvottelutulosta kriittisesti.

Edellä mainituista syistä esitän seuraavaa epäluottamuslausetta:

Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut EU:n elpymispakettia koskevissa neuvotteluissa moraalikadon riskin minimoimisen sekä rahoituksen selkeän ehdollisuuden, elvytysrahojen tarkoituksenmukaisen kohdentumisen ja paketin ainutkertaisen luonteen varmistamisen osalta, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Kommentoi